Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çıkartılmıştır. Bu Kanunla birlikte kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin korunabilmesi hedeflenmiştir. Özel veri tanımına, WhatsApp, Facebook ve benzeri uygulamalarda işlenen veriler de dâhildir.

Kişisel Verilerin Türkiye’de Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veriler hukuk ilkeleri çerçevesinde ilgili kişinin açık rızası alınarak işlenebilir. Fakat bunun kamu yararı oranında istisnaları mevcuttur.

Aşağıda sayılan hallerde kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için ise; aşağıdaki hallerden birinin bulunması gerekmektedir.

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık ızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Açıklamalarımız çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesine göre yurtdışına veri aktarımı;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kişisel verilerin aktarılacağı ülkelerde verilerin korunması için yeterli koruma sisteminin bulunduğu hallerde, Türkiye içinde veri aktarımı hükümleri uygulanır.
 • Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere veri aktarımında Kanunda belirtilen hallerin varlığında yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurulun izninin bulunması

durumlarında gerçekleştirilebilir.

Yazılarımız özet bilgi niteliğinde olup bilgi karmaşalarını önlemek saikiyle yayımlanmaktadır. Davalarınız hakkında uzman bir avukata danışmanız tavsiye edilmektedir.

Avukat Murat AKBAŞ

Mail > bilgi@avukatmuratakbas.com

İstanbul

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok

close

Güncel Yazılara Abone Ol

Merhaba